W ubiegłym roku Miasto Gdańsk skierowało do dziesięciu firm zaproszenie do składania ofert do realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Teraz komisja dokona weryfikacji formalnej, a następnie oceny całych ofert, w tym oceny koncepcji. Prace te potrwają do września. Po ich ocenie i wyborze najlepszej oferty i partnera nastąpi podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W odpowiedzi na zaproszenie miasta oraz po przeprowadzonych negocjacjach, swoje oferty złożyło trzech kandydatów Dolne Miasto Sp. z o.o., GGI Dolne Miasto Sp. z o.o. Sp. K, Polnord Gdańsk Dolne Miasto Sp. z o.o..

Partnerstwo publiczno-prywatne ma wyłonić partnera, który zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje, a następnie będzie administrował nową przestrzenią. Dolne Miasto jest dzielnicą o wyjątkowych walorach kulturowych i dobrej infrastrukturze.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane zarówno obiekty o charakterze publicznym, jak też komercyjnym, a także towarzyszący im układ drogowy oraz tereny zielone. Zrealizowane zostaną obiekty publiczne, wśród których znajdują się budowane (lub rewaloryzowane) budynki na potrzeby działalności związanej z integracją społeczną i kulturą lub funkcje edukacyjno-opiekuńcze - dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla osób starszych. Poza tym budowany i przebudowywany będzie układ drogowy, a także zagospodarowane zostaną tereny zielone na bastionach Wilk i Reduta Wyskok. Powstaną nowe ciągi piesze i ścieżki rowerowe, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, a także zmodernizowane zostanie boisko przy SP nr 65.

Ostateczny sposób zagospodarowania nieruchomości uzależniony jest od koncepcji urbanistyczno-architektonicznych przedstawionych przez oferentów.